Skip to main content
Uncategorized

Het nut en de waarde van correcte algemene voorwaarden wordt vaak onderschat…

Waarom een beding van eigendomsvoorbehoud voorzien in uw algemene voorwaarden?

Verkopers en leveranciers van roerende goederen kunnen problemen met slecht betalende klanten voorkomen via een beding van eigendomsvoorbehoud. Met dit beding kan men namelijk contractueel bepalen dat het eigendomsrecht op een bepaald goed pas overgaat nadat de derde-verkrijger er de prijs volledig van heeft betaald.

Het is interessant om weten dat de nieuwe pandwet het wettelijk kader voor het beding van eigendomsvoorbehoud heeft aangepast, waardoor elke schuldeiser – die een eigendomsvoorbehoud bedongen heeft – zich in een steviger positie bevindt.

Bron: lexalert