Skip to main content

Wederzijds vertrouwen

Een goede samenwerking is steeds gebaseerd op wederzijds vertrouwen.  Steeds worden alle mogelijke inspanningen geleverd ter verdedigingen van Uw belangen. In eerste instantie wordt ingezet op preventie, teneinde gerechtelijke procedures te vermijden.

Wanneer een gerechtelijke procedure toch doorgang dient te vinden en het geschil bijgevolg niet in der minne kan worden opgelost, worden Uw belangen verdedigd voor alle rechtbanken. ​Wanneer U als rechtzoekende een advocaat raadpleegt, rijst in eerste instantie de vraag naar de kosten –, en ereloonstaat dewelke de betreffende advocaat zal voorleggen.

Raming uiteindelijke kosten

Het is geen geheim dat het vaak moeilijk is om voorafgaandelijk bij een eerste consultatie een nauwkeurige schatting te maken omtrent de uiteindelijke kosten-, en ereloonstaat. 

Er zijn immers verschillende factoren onzeker. Zal het geschil in der minne kunnen afgehandeld worden? Moet er aan procedure worden gedaan? Blijft de procedure bij een eerste aanleg of wordt er beroep aangetekend? Doen er zich incidenten voor tijdens de procedure? Al de bovenvermelde in den beginne onzekere factoren bepalen samen de uiteindelijke ereloonstaat.

Kantoor - en dossierkosten

Aan het aanleggen van een nieuw dossier is een vaste dossierkost van 70,00 EURO verbonden.
In elk dossier wordt eveneens een deel van de vaste kantoorkosten doorgerekend onder de vorm van 5% op het totale ereloon.

Anderzijds is de tarifering voor navolgende kosten:

  • Gewone briefwisseling: 5,00 euro/pagina
  • Pagina procedurestukken: 10,00 euro/pagina
  • Aangetekende brief: kostprijs gewone brief te vermeerderen met kost aangetekende zending
  • Uitgaand mailbericht: 2,50 euro/stuk
  • Kopij zwart/wit: 0,15/stuk
  • Kopij kleur: 0,30/stuk
  • Verplaatsingen: 0,50 euro/km
  • Griffiebons: 2,00 euro/stuk
  • Gerechtskosten: werkelijke kost
  • Dossier eigen kosten: werkelijke kost

Erelonen

De kostprijs voor de geleverde diensten zal worden begroot volgens de bepalingen van artikel 446 ter. Ger. W. dat stelt : de advocaten begroten hun ereloon met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht. Het ereloon wordt in principe bepaald op basis van de bestede tijd gecombineerd met een uurtarief. Samen met de cliënt wordt vooraf een standaarduurtarief afgesproken dat schommelt naargelang de aard van de zaak, het belang, de moeilijkheid, de urgentie en andere relevante omstandigheden. Het uurtarief hetwelk het kantoor hanteert varieert, op grond van bovenstaande criteria, tussen de 100,00 EURO en 150,00 EURO per uur.

Afhankelijk van het bekomen resultaat kan in bepaalde dossiers een ‘succes fee ‘ aangerekend worden. Gedurende het verloop van de zaak worden er om de betaling van de uiteindelijke kosten-, en ereloonstaat te vereenvoudigen voorschotfacturen opgemaakt door middel van provisies die in beginsel niet gedetailleerd zijn en nadien in mindering worden gebracht van de eindafrekening.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat pas na ontvangst van de verschuldigde provisies de prestaties worden aangevat. ​Bij afloop van het dossier ontvangt de cliënt de definitieve ereloonstaat bevattende een gedetailleerde afrekening van kosten en erelonen. Voor ondernemingen is het eveneens mogelijk om beroep te doen op een jaarcontract waarbij een forfaitair bedrag wordt overeengekomen.

Voor de Dienstenwet van Karo De Jonge.

Volledige - of gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand

Het is mogelijk dat de rechtzoekende in aanmerking komt voor volledige – of gedeeltelijke kosteloze tweedelijnsbijstand waarbij een beperkte forfaitaire bijdrage dient te worden betaald.

Het al dan niet kunnen genieten van tweedelijnsbijstand hangt af van het inkomen van de rechtzoekende.

Rechtsbijstand

Een rechtsbijstandsverzekering is doorgaans begrepen in de verzekeringspolis van de rechtzoekende naast uw burgerlijke aansprakelijkheidsdekking.

Wanneer de rechtzoekende zijn rechtsbijstandsverzekeraar aanspreekt, zal de rechtsbijstandsverzekeraar de kosten – en erelonen ten laste nemen.